OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)
NAZIV NABAVE: Nabava laserskog projektora
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/2016-R

Podaci o naručitelju:

Drvene konstrukcije d.o.o.
Josipa Martinca bb, Voćin
33522 Voćin
OIB: 63047409753

Kontakt podaci:

Dragiša Jarić
Kontakt telefon: +385 99 225 7619
Adresa elektroničke pošte: dragisa@drvene-konstrukcije.hr

Osnovne informacije o predmetu nabave:

Predmet nabave je novi laserski projektor koji će ukloniti problem uskog grla proizvodnje te će se u istom vremenskom intervalu moći proizvesti 60% više proizvoda. Laserska zraka točno određuje dimenzije geometrije zacrtane u auto CED-u te se ne gubi vrijeme na popravke gotovih laminata. Predmetnom nabavom moći će se točno odrediti mjesto kao i količina ljepila te će se na taj način moći kontrolirati njegova potrošnja.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Javno nadmetanje u jednoj fazi

DATUM OBJAVE: 28.12.2016.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 18.01.2017. godine do 16:00 sati

JEZIK: Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu:
Drvene konstrukcije d.o.o.
Josipa Martinca bb, 33522 Voćin
Hrvatska

„Nabava laserskog projektora“ EV: 01/2016-R
s naznakom „NE OTVARAJ“.

DODATNE INFORMACIJE: Gospodarski subjekti mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: dragisa@drvene-konstrukcije.hr

Drvene konstrukcije d.o.o.
Miodrag Jarić
Direktor

Preuzimanje dokumentacije